Connect with us

Prohlášení

Johnhockenberry.com nevlastní žádná ochranná známka ani k ní není přidružena.

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Johnhockenberry.com neposkytuje žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je tedy výhradně na vaše vlastní riziko.